Pages

Nora Miao

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:
Nora Miao

Pinyin Miáo Kexiù (Mandarin)
Jyutping : Miu4 ho2 sau3 (Cantonese)
Ancestry : Zhongshan, Guangdong, China
Born : February 8, 1952
Hong Kong